Disclaimer email

Podmínky a práva a povinnosti vyplývající ze zaslání e-mailu
English version

Níže uvedené podmínky upravují práva a povinnosti vyplývající ze zaslání e-mailové zprávy odesílatelem ze společnosti Bisnode Česká republika, a.s., IČO 63078201, Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o., IČO 45806314, Bisnode Slovensko, s.r.o., IČO 35840404, a jejího obdržení adresátem. Adresát e-mailu potvrzuje, že se s níže uvedenými podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

Tento e-mail a jakékoliv jeho přílohy mohou obsahovat důvěrné informace a jsou určeny výlučně zamýšleným adresátům. Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto e-mailu, nejste oprávněn tento e-mail jakkoliv užívat, šířit, kopírovat či zveřejňovat. Veškeré kopie tohoto e-mailu, jakož i veškeré jeho přílohy, v takovém případě prosím vymažte a informujte o tom neprodleně odesílatele odpovědí na tento e-mail.

Odesílatel tohoto e-mailu neodpovídá za škodu způsobenou opožděným, nepřesným či neúplným přenosem informací obsažených v tomto e-mailu či v jeho přílohách.

Informace obsažené v tomto e-mailu jsou nezávazné povahy, nezakládají jakékoliv závazky či povinnosti společností Bisnode Česká republika, a.s., Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. a Bisnode Slovensko, s.r.o. (dále jen Bisnode) a jsou určeny výhradně k informativním účelům mezi odesílatelem a příjemcem tohoto e-mailu. Odesílatel tohoto e-mailu není oprávněn uzavírat za společnost Bisnode žádné smlouvy, pokud adresátovi tohoto e-mailu, případně osobě, kterou adresát zastupuje, nebylo předloženo písemně zmocnění od společnosti Bisnode.

Všechny smlouvy jsou společností Bisnode uzavírány, měněny nebo rušeny výlučně na základě výslovného projevu vůle a shody obou smluvních stran na všech jejích náležitostech, úpravě smluvních práv a povinností a celkovém komplexním znění, přičemž smlouva musí být uzavřena výhradně v písemné formě a podepsána k tomu oprávněnými osobami. Při uzavírání smlouvy ani při poskytování plnění dle smlouvy nesmí žádná ze smluvních stran uplatňovat či odkazovat na vzájemné obchodní zvyklosti. Adresát tohoto e-mailu, případně osoba, kterou adresát zastupuje, nesmí při uzavírání smlouvy ani při poskytování plnění dle smlouvy uplatňovat a/nebo odkazovat na své vnitřní předpisy, pokud jejich text nebyl výslovně písemně odsouhlasen společností Bisnode. Sjednávaná smlouva musí být před jejím uzavřením schválena v souladu s vnitřními předpisy a procedurami společnosti Bisnode kompetentními osobami, v jiném případě není společnost Bisnode povinna smlouvu uzavřít, přičemž druhá smluvní strana není oprávněna požadovat od společnosti Bisnode náhradu škody, újmy nebo jakoukoliv jinou kompenzaci v důsledku neuzavření smlouvy ze strany společnosti Bisnode. Společnost Bisnode si vyhrazuje právo ukončit z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu v jakékoliv fázi jednání o uzavření smlouvy, a to až do doby, nežli dojde k podpisu smlouvy.

Obsahuje-li tento e-mail nabídku na uzavření smlouvy, přičemž odesílatel tohoto e-mailu je zároveň oprávněn za společnost Bisnode v intencích shora uvedeného uzavřít smlouvu, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout, výlučně však bez jakéhokoliv dodatku či výhrady, omezení či odchylky nebo jiné změny, byť tato podstatně nemění podmínky této nabídky.

Svůj souhlas s výše uvedeným vyslovuje příjemce e-mailu, jednající se společností Bisnode také konkludentním způsobem, zejména tím, že nadále se společností Bisnode jakýmkoliv způsobem komunikuje a pokračuje v jednání.

English version:

The conditions stated below describe the rights and conditions resulting from sending this email by a sender from Bisnode Česká republika, a.s., IČO 63078201, Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o., IČO 45806314 or Bisnode Slovensko, s.r.o., IČO 35840404 and its delivery to the recipient. The recipient of such email confirms that she/he has read and agrees with the rights and conditions.

This e-mail message and any accompanying attachments may contain confidential information and are intended only for its named recipients. If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorised to use, distribute or publish it. Please delete all copies of this e-mail and all its attachments, and inform the sender of this email immediately.

The sender of this e-mail shall not be responsible for any damage caused by the late, inaccurate or incomplete transfer of information contained in this e-mail or its attachments.

Information contained in this e-mail is of a non-binding nature, and it does not establish any obligations or responsibility on the part of Bisnode Česká republika, a.s., Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. and Bisnode Slovensko, s.r.o. (hereinafter as Bisnode). It is intended solely to convey information between the sender and the recipient of this e-mail. The sender of this e-mail is not authorised to conclude any agreements on behalf of Bisnode, unless he/she presents a written authorisation from Bisnode to the addressee of this e-mail or the person the addressee represents.

All contracts are concluded, amended or terminated by Bisnode solely pursuant to the explicit expression of will of both contract parties with respect to all their elements, modifications of contractual rights and obligations and their overall full wording. All contracts must be concluded in writing and signed by authorised persons. The contract parties shall not refer to common mutual business practices in the conclusion of the contract or performance under it. In the conclusion of the contract or performance under it, the addressee of this e-mail or the person whom the addressee represents shall not enforce or refer to his/her company's internal regulations unless such regulations were not approved in writing by Bisnode. Prior to its conclusion, each negotiated contract shall be approved in accordance with Bisnode internal regulations and procedures by authorised persons, otherwise Bisnode shall not be obligated to conclude the contract and the other contract party shall not have the right to demand from Bisnode compensation for damages, harm or any other type of compensation stemming from the non-conclusion of the contract by Bisnode. Bisnode reserves the right to terminate the negotiations on the conclusion of the contract for any reason, even without statement of reason, in any stage of the negotiations up until the time of the completion of the contract.

If this e-mail includes an offer and the sender of the email is authorised to conclude a contract on behalf of Bisnode, as described above, the addressee shall have the right to accept the offer immediately, however, without any amendments or reservations, limitations or deviations or any other changes, even if they do not materially change the conditions of the offer.

The addressee of this e-mail, negotiating with Bisnode, also implicitly expresses his/her agreement with the above especially by continuing to communicate and negotiating with Bisnode.