Hledat

Všeobecné obchodní podmínky - certifikace / prezentace

Aktuální znění k 25. 5. 2018

I. Předmět Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“), a uzavření Smlouvy

1. Tyto VOP upravují podmínky poskytování produktů a služeb (dále jen „Produkty“) společnosti Bisnode Česká republika, a.s., IČO: 63078201, se sídlem Siemensova 2717/4, Praha 5, PSČ: 155 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 3038 (dále jen „Bisnode“), k jejichž poskytování se Bisnode zavázal na základě smlouvy uzavřené mezi Bisnode a uživatelem, jímž se rozumí právnická nebo fyzická osoba – podnikatel (dále jen „Uživatel“) (dále jen „Smlouva“).

2. Smlouva je uzavřena tehdy, je-li uzavřena v písemné podobě nebo je-li Uživatelem vyplněn, podepsán a doručen Bisnode platný formulář objednávky, a Bisnode objednávku do 3 pracovních dnů od doručení neodmítne, anebo je-li obsah Smlouvy zachycen prostřednictvím zaznamenaného hlasového souhlasu v rámci telefonního hovoru. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a těchto VOP mají přednost ustanovení Smlouvy.

3. Pravidla používání Produktů a nakládání s informacemi obsaženými v Produktech, konkrétně účely, pro které mohou být Produkty využívány, jsou vedle těchto VOP specifikovány také v objednávce Produktu, která tvoří součást Smlouvy.

II. Oprávnění užívat Produkty

1. Na základě Smlouvy má Uživatel nevýhradní, nepřenositelné a na dobu trvání Smlouvy časově omezené právo užívat Produkty specifikované ve Smlouvě, s výjimkou ustanovení čl. IV..B., odst. 2.

2. Produkty a informace obsažené v Produktech (datové extrakty) slouží především k naplňování následujících účelů: (i) minimalizace kreditního rizika zejména v souvislosti s předcházením podvodů, identifikace nízké bonity, kredibility či platební morálky třetích osob, (ii) realizace obchodních a marketingových strategií v oblasti B2B (obchodní aktivity zaměřené na podnikatelské subjekty), (iii) historické, statistické a vědecké účely a (vii) aktualizace dat o podnikatelských subjektech za účelem realizace obchodních strategií Uživatele. Konkrétní účely, pro které mohou být Produkty využívány, jsou vždy specifikovány ve Smlouvě.

III. Omezení odpovědnosti za Produkt a data získaná z Produktu

1. Bisnode dále nenese žádnou odpovědnost za vhodnost využití Produktů nebo informací v Produktech obsažených k Uživatelem zamýšleným účelům. Bisnode v žádném případě neodpovídá za jakékoliv následné ztráty, ušlý zisk či nepřímé škody, zejména z důvodu nepravdivých údajů uvedených Uživatelem Bisnode a/nebo opožděným uplatněním vad Produktu ze strany Uživatele.

2. Bisnode odpovídá za to, že Produkt ke dni dohodnutého zprovoznění přístupu nemá vady, pro něž by nemohl být užíván v souladu se Smlouvou. Pokud Produkt bude mít vadu znemožňující jeho užití ze strany Uživatele, Uživatel ji Bisnode písemně oznámí, jakmile ji zjistí, a Bisnode ji bezplatně odstraní do 14 dnů od doručení takového oznámení.

3. Celková případná odpovědnost Bisnode za škodu a/nebo vady a/nebo bezdůvodné obohacení ze Smlouvy anebo v souvislosti s ní týkající se veškerých nároků Uživatele, pokud by vznikla, je omezena na částku rovnající se ceně bez DPH uhrazené Bisnode Uživatelem za Produkt v průběhu posledních dvanácti měsíců užívání Produktu Uživatelem.

4. Za okolnosti vylučující odpovědnost Bisnode při poskytování Produktů jsou považovány zejména překážky spočívající v přerušení funkčnosti internetové sítě, aplikací potřebných k zabezpečení provozu produktů u Uživatele nebo v zásahu vyšší moci (tj. neodvratitelné a/nebo nepředvídatelné překážky plnění závazku Bisnode jakékoliv povahy, zejména živelné katastrofy, havárie či poruchy).

IV. Podmínky užívání Produktů

1. Bisnode zajišťuje pro Uživatele v pracovní dny od 9:00 do 16:30 hodin nezbytnou obsahovou a technickou podporu na telefonní lince: +420 274 000 800 nebo emailu: podpora@bisnode.cz, případně na jiné telefonní lince či emailu uvedeném na internetových stránkách Bisnode a označené výhradně jako „Technická podpora“.

2. Uživatel bere na vědomí, že nečerpáním služeb a nevyužitím Produktů mu nevzniká právo na jakoukoliv kompenzaci, náhradu, slevu či snížení ceny za Produkty či vrácení jakéhokoli plnění přijatého ze strany Bisnode od Uživatele.

3. Vzhledem k povaze Produktů, které se neustále vyvíjí, si Bisnode vyhrazuje právo:

a) požadovat po Uživateli uzavření smlouvy o předání osobních údajů či smlouvy o zpracování osobních údajů za obvyklých podmínek, a to ve lhůtě určené Bisnode ne kratší než 14 dnů od doručení návrhu takové smlouvy; v případě neuzavření takové smlouvy je Bisnode oprávněna od Smlouvy odstoupit a Uživatel nemá nárok na finanční kompenzaci nebo na vrácení či snížení ceny Produktů;

b) změny obsahu Produktů a změny nebo omezení jejich funkcionality v případě, že by to bylo nezbytné v důsledku potřeby zajištění souladu obsahu s příslušnými aplikovatelnými právními předpisy nebo z jiných podstatných provozně-technických důvodů na straně Bisnode; Bisnode v takovém případě upraví obsah Produktů nebo změní resp. omezí jejich funkcionalitu v nezbytném rozsahu zajišťujícím soulad s legislativou tak, aby Produkty i nadále v nejvyšší možné míře naplňovaly účel Smlouvy; v takovém případě nemá Uživatel nárok na finanční kompenzaci nebo na vrácení či snížení ceny Produktů;

c) nahrazení poskytovaných Produktů jinými produkty s obdobnou funkcionalitou v případě, že by to bylo nezbytné v důsledku potřeby zajištění souladu obsahu s příslušnými aplikovatelnými právními předpisy nebo z jiných podstatných provozně-technických důvodů na straně Bisnode; v takovém případě je Uživatel oprávněn od Smlouvy do 30 dnů od nahrazení Produktu odstoupit a požadovat vrácení poměrné předplacené a nevyčerpané části ceny Produktu; Uživatel však v takovém případě nemá nárok na náhradu jakékoliv škody.

IV. A. Podmínky užívání prezentačních Produktů

1. Předmětem poskytnutí prezentačních Produktů je závazek Bisnode zařadit informační zápis o Uživateli (dále jen „Zápis“) do on-line informačních Produktů – vyhledávačů, provozovaných Bisnode (dále jen „Portál“). Zápis Uživatele je uveřejněn v rozsahu sjednaném ve smlouvě.

2. Pokud se smluvní strany ve Smlouvě dohodly, zavazuje se Uživatel v termínu uvedeném ve Smlouvě předat Bisnode kompletní podklady pro Zápis včetně grafické předlohy. Za obsah Zápisu zodpovídá Uživatel, Bisnode má právo na základě vlastních etických pravidel Zápisu a technické specifikace Portálů posoudit znění Zápisu, formu, velikost a grafické ztvárnění Zápisu a provést případné změny dodané grafické předlohy Zápisu včetně opravy zjevných chyb a vad. Nedodá‐li Uživatel kompletní podklady dle předchozí věty ve lhůtě stanovené ve Smlouvě, je Bisnode oprávněn připravit Zápis s údaji, které mají být zveřejněny na základě Uživatelem předaných nebo všeobecně známých podkladů. Zákazník je povinen uvést v návrhu zápisu pravdivé a nezavádějící údaje. Uživatel tímto prohlašuje, že má potřebná oprávnění k prodeji výrobků a/nebo poskytování služeb zveřejněných v Zápisu, a to včetně autorských práv v potřebném rozsahu ke všem podkladům poskytnutých Bisnode pro Zápis. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za škodu způsobenou Bisnode v důsledku porušení tohoto ustanovení.

3. Zákazníkovi bude po zpracování jeho smlouvy zaslána informace o zveřejnění informačního Zápisu s údaji, které mají být zveřejněny (zpravidla prostřednictvím aktivního URL záznamu). Zápis má vady výhradně tehdy, pokud byl podstatně změněn obsah (text) nebo grafická předloha (logo) Zápisu bez souhlasu Uživatele se zohledněním provedení změn ze strany Bisnode dle odst. 2 tohoto článku, nebo byl text Zápisu uveřejněn tak, že byl znehodnocen Zápis Uživatele. Za vadu Zápisu není považováno provedení úprav v odborných názvech skupin výrobků a služeb v Portálu a Zápisu Uživatele o informace získané z veřejně dostupných zdrojů.

IV. B. Podmínky užívání certifikačních Produktů

1. Předmětem poskytnutí certifikačních Produktů je závazek Bisnode poskytnout Uživateli příslušný certifikační Produkt sjednaný ve Smlouvě. K poskytnutí certifikačních produktů vyžaduje Bisnode ze strany Uživatele splnění ekonomických kritérií a jiných povinností, které jsou vždy k danému Produktu v aktuálním znění k dispozici na www.bisnode.cz. Tyto podmínky je Bisnode oprávněn jednostranně změnit. Uživatel se zavazuje bezvýhradně dodržovat podmínky užívání daného certifikačního Produktu uvedené v manuálu, který obdrží Uživatel vždy k zakoupenému certifikačnímu Produktu.

2. Pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak, je Uživatel oprávněn užívat poskytnutý off-line certifikační produkt na dobu neurčitou.

3. Uživatel bere na vědomí, že přestane-li splňovat podmínky zakoupeného on-line certifikačního Produktu v podobě „aktivního webového loga“ (dále jen „Weblogo“) v aktuální podobě uvedené na www.bisnode.cz, přestane se Weblogo Uživateli zobrazovat v souladu s těmito podmínkami.

4. Pokud Uživatel obdržel po přepravě certifikační Produkt poškozený, je oprávněn jej ve lhůtě 14-ti dnů od obdržení reklamovat, výhradně však doručením poškozeného Produktu do sídla Bisnode. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

V. Cena a platební podmínky

1. Ceny za Produkty jsou sjednány v příslušné Smlouvě. Není-li ve Smlouvě splatnost ceny sjednána, je cena splatná do 14 dnů od doručení faktury Bisnode, a to bankovním převodem na číslo účtu uvedené na faktuře. Uživatel není bez předchozího písemného souhlasu Bisnode oprávněn započíst jakékoli své pohledávky proti pohledávkám Bisnode za Uživatelem.

VI. Trvání a ukončení Smlouvy

1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou stanovenou ve Smlouvě. Smlouva se prodlužuje o období stejné délky trvání jako je sjednaná doba trvání Smlouvy, a to i opakovaně, pokud žádná ze stran nedoručí nejpozději 60 kalendářních dní před uplynutím sjednané délky trvání Smlouvy druhé straně písemné oznámení o tom, že o takové prodloužení Smlouvy nemá zájem.

2. Uživatel je oprávněn od smlouvy nebo její části odstoupit bez uvedení důvodu, pokud Uživatel doručí písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy Bisnode, a to:

a)  nejpozději do 7 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. Odstoupení je v tomto případě bez jakéhokoli nároku ze strany Bisnode;

b) nejpozději do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy, pokud zároveň v této lhůtě uhradí odstupné - storno poplatek ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých).

3. Bisnode je dále oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby s účinky k datu doručení výpovědi v případě:

a) prodlení Uživatele s jakoukoliv platbou či její částí i po zaslání upomínky ze strany Bisnode;

b) pokud Uživatel vstoupil do likvidace, byla u něj zavedena nucená správa, bylo zahájeno insolvenční řízení, výkon rozhodnutí či exekuce;

c) pokud (i) Uživatel podstatným způsobem poruší Smlouvu a/nebo VOP či (ii) pokud Uživatel Smlouvu a/nebo VOP porušuje opakovaně i přes písemné upozornění Bisnode s poskytnutím dodatečné přiměřené lhůty k nápravě, byť je to porušování nepodstatným způsobem, anebo (iii) v případě, že Uživatel poruší své povinnosti vůči Bisnode stanovené právními předpisy či se dopustí jednání naplňujícího znaky nekalé soutěže nebo jiného zavrženíhodného jednání; za porušení Smlouvy a/nebo VOP podstatným způsobem se považuje zejména, nikoliv však výlučně, porušení čl. II odst. 1 VOP Uživatelem;

d) nelze-li další poskytování Produktů ze strany Bisnode z technických, provozních, legislativních nebo ekonomických důvodů spravedlivě požadovat, příp. další poskytování Produktů ze strany Bisnode by v důsledku uvedených důvodů bylo ekonomicky nerentabilní.

4. Uživatel je oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v případě opakovaného prokazatelného a zaviněného porušení podmínek poskytování Produktů ze strany Bisnode, kdy Bisnode vady plnění neodstraní ani po písemném upozornění Uživatele v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 14 dnů.

5. Pokud Uživatel nezaplatí ve lhůtě splatnosti cenu za Produkty, může Bisnode Uživateli omezit poskytování Produktů, přičemž v takovém případě Uživatel nemá nárok na žádnou slevu z ceny a Bisnode neodpovídá za škody ani jiné újmy Uživateli tím vzniklé.

6. V případě, že Uživatel přes opakované písemné upozornění neuhradí závazek vůči Bisnode v souvislosti se Smlouvou, může jej Bisnode dále zveřejnit ve svých Produktech či produktech koncernových společností Bisnode s informací, že jde o osobu neplatící své závazky, a to s uvedením podrobností ohledně závazku.

VII. Ochrana osobních údajů

1. Uživatel bere na vědomí, že využitím Produktů se může stát správcem osobních údajů obsažených v Produktech. Uživatel v roli správce se zavazuje, že osobní údaje obsažené v Produktech bude zpracovávat výlučně za účelem zpracování vyplývajícím z čl. II odst. 2 VOP a ze Smlouvy. Bisnode nenese jakoukoliv odpovědnost za případné zneužití osobních údajů nebo za jejich nezákonné zpracování nebo jiné neoprávněné nakládání s nimi ze strany Uživatele.

2. Uživatel se zavazuje, že provede vhodná technická a organizační opatření, aby zpracování osobních údajů bylo prováděno v souladu s právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“), a že do zpracování začlení nezbytné záruky tak, aby splnil požadavky právních předpisů a ochránil práva subjektů údajů.

3. Uživatel bude spolupracovat v oblasti ochrany osobních údajů na požádání s dozorovým úřadem a zavazuje se bezodkladně Bisnode oznámit povahu a obsah takové spolupráce a případných šetření dozorového úřadu, jejichž bude Uživatel účastníkem, pokud se tato spolupráce či šetření bude týkat Produktů a údajů v Produktech obsažených.

4. Uživatel bere na vědomí, že oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů obsažených v Produktech nebo omezení zpracování dle článku 19 GDPR společnost Bisnode plní prostřednictvím aktualizací Produktů, jsou-li aktualizace součástí Smlouvy, nikoliv informací Uživateli o jednotlivých konkrétních případech opravy, výmazu či omezení zpracování, není-li dohodnuto jinak.

5. INFORMAČNÍ POVINNOST - V souladu se zásadou transparentnosti se Uživatel zavazuje, že pokud získá z Produktů osobní údaje třetích osob, bude plnit svoji informační povinnost v rozsahu uvedeném v článku 14 GDPR zejména o kategoriích získaných osobních údajů a o jejich zdroji, a to způsobem uvedeným dále v tomto odstavci. S přihlédnutím k frekvenci využívání produktů a objemu dat získaných z Produktů je Uživatel za účelem zajištění informační povinnosti a transparentnosti ohledně užívání Produktů jako zdroje osobních údajů povinen uvádět v rámci své informační povinnosti (kterou plní prostřednictvím smlouvy, obchodních podmínek či jiného dokumentu, se kterým se klient Uživatele či jiný subjekt údajů může prokazatelně seznámit) odkaz na Politiku ochrany osobních údajů Bisnode dostupnou skrze www.bisnode.cz/privacy ve vztahu k informacím o ochraně osobních údajů, např.: „Údaje byly získány od Bisnode; více informací o společnosti Bisnode a jejím zpracovávání osobních údajů naleznete na www.bisnode.cz/privacy“.

6. Poskytuje-li Uživatel v rámci plnění Smlouvy Bisnode jakékoliv osobní údaje, Uživatel prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn tyto osobní údaje Bisnode poskytnout za účelem plnění Smlouvy a získal souhlas subjektů údajů s takovým poskytnutím, případně mu svědčí jiný právní titul, přičemž o tomto předání a dalším zpracování osobních údajů byly subjekty údajům předem ze strany Uživatele informovány. Subjekt údajů je oprávněn kdykoliv písmeně odvolat svůj dříve udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů a stejně tak i Uživatel je oprávněn po společnosti Bisnode požadovat, aby dále nezpracovávala osobní údaje, které jí Uživatel poskytl. Pokud plnění Smlouvy není objektivně možné bez zpracování osobních údajů Uživatele, resp. subjektů údajů, poskytnutých Bisnode, je Bisnode v případě odvolání souhlasu s jejich zpracováním oprávněn od Smlouvy odstoupit. Uživatel, resp. subjekt údajů je oprávněn požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Uživatel, resp. subjekt údajů je dále oprávněn vznést námitku proti zpracování, má právo získat od Bisnode své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požadovat, aby Bisnode předal tyto údaje jinému správci.

7. ZPRACOVATEL - V případě, že Bisnode na základě Smlouvy bude pro Uživatele (jako správce) zpracovávat osobní údaje, Uživatel výslovně pověřuje Bisnode zpracováním osobních údajů, které Uživatel Bisnode poskytne. Uživatel také souhlasí s tím, aby Bisnode v souvislosti se zpracováním osobních údajů podle tohoto čl. VII. odst. 7 VOP pověřil zpracováním osobních údajů dalšího zpracovatele, přičemž Bisnode se zavazuje:

a) přijmout taková technická a organizační opatření, aby zajistil dostatečnou úroveň zabezpečení osobních údajů a aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracování osobních údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele vyplývající z právních předpisů;

b) informovat Uživatele o veškerých dalších zpracovatelích, které zamýšlí pověřit zpracováním osobních údajů, o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí další zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytne tak Uživateli příležitost vyslovit vůči přijetí těchto dalších zpracovatelů námitky. Mimo další zpracovatele, vůči kterým Uživatel nic nenamítal, Bisnode nesvěří zpracování osobních údajů žádné třetí osobě. Pokud Bisnode zapojí dalšího zpracovatele, aby provedl určité činnosti zpracování, uloží tomuto dalšímu zpracovateli stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jaké jsou uvedeny v tomto čl. VII. odst. 7 VOP, a to zejména povinnost poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky GDPR a právních předpisů na ochranu osobních údajů;

c) zajistit, aby osoby oprávněné zpracovávat u Bisnode osobní údaje byly zavázány k mlčenlivosti ohledně zpracovávaných osobních údajů;

d) poskytnout Uživateli v souladu se svou rolí zpracovatele dle tohoto odstavce nutnou součinnost a být mu nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi ochrany osobních údajů, které se týkají správce osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Bisnode k dispozici, a prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, bude Bisnode Uživateli nápomocen při reagování na uplatněná práva subjektů údajů;

e) zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Uživatele;

f) že na základě pokynu Uživatele osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí Uživateli po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymaže existující kopie, pokud uložení daných osobních údajů není vyžadováno právními předpisy nebo pokud Bisnode nesvědčí jiný právní titul pro uchování a další zpracování poskytnutých osobních údajů;

g) poskytne Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti související se zpracováním osobních údajů prostřednictvím zpracovatele, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem, kterého Uživatel pověřil, a k těmto auditům přispěje, a v to v rozsahu nezbytně nutném k zajištění nebo doložení souladu zpracování osobních údajů s právními předpisy, a to výlučně ve vztahu k osobním údajům poskytnutým Bisnode Uživatelem. Uživatel oznámí Bisnode plánovaný termín auditu či inspekce alespoň pět (5) pracovních dnů před jeho konáním.

8. V případě, že obsah Produktů bude dotčen v důsledku uplatnění práva subjektu údajů na výmaz, na omezení zpracování nebo na jinou úpravu osobních údajů, nezakládá taková změna v obsahu Produktu jakékoliv porušení Smlouvy ze strany Bisnode a poskytování Produktu bude nadále plněno v souladu se Smlouvou a za sjednaných podmínek ve stavu upraveném v důsledku uplatnění takového práva subjektem údajů.

9. Bisnode prohlašuje, že osobní údaje zpracovávané Bisnode budou zpracovávány v souladu s politikou ochrany osobních údajů Bisnode. Politika ochrany osobních údajů Bisnode obsahuje podrobný popis způsobu zpracování osobních údajů a práv a povinností týkajících se ochrany osobních údajů zpracovávaných Bisnode a je dostupná skrze www.bisnode.cz/privacy. Uživatel potvrzuje, že se s touto politikou ochrany osobních údajů Bisnode seznámil a souhlasí s ní.

10. V případě porušení jakéhokoliv závazku Uživatele uvedeného v tomto čl. VII. je Bisnode oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Označením příslušného pole v zápatí těchto VOP Uživatel uděluje souhlas k tomu, aby Bisnode uváděl informaci o tom, že Uživatel je jeho zákazníkem ve svých referenčních a informačních brožurách. V případě, že v rámci reference dle předchozí věty dojde k uvedení osobních údajů v referenčních a informačních brožurách, má Uživatel, resp. dotčený subjekt údajů možnost kdykoliv odvolat dříve udělený souhlas kontaktováním Bisnode, případně má možnost uplatnit veškerá práva subjektů údajů dle GDPR a dalších právních předpisů na ochranu osobních údajů.

2. Označením příslušného pole v zápatí těchto VOP Uživatel uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení, marketingových nabídek a dalších zajímavých informací ze strany Bisnode, a to i prostřednictvím elektronického kontaktu (email, SMS). Za účelem nabízení obchodu a služeb mohou být podrobnosti elektronického kontaktu a další osobní údaje Uživatele využity také v rámci Skupiny Bisnode, a to i po dobu pěti (5) let po skončení smluvního vztahu, přičemž Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení také ze strany člena Skupiny Bisnode. Uživatel bere na vědomí, že i v případě neudělení souhlasu je Bisnode oprávněn Uživateli zasílat obchodní sdělení týkající se Produktů a obdobných služeb Bisnode na adresu, emailovou adresu či prostřednictvím SMS na telefonní číslo Uživatele, stane-li se Uživatel zákazníkem Bisnode, pokud Uživatel předem nevyjádří nesouhlas s tímto marketingovým oslovováním.

3. Žádná práva vzniklá Uživateli ze Smlouvy, jakož ani Smlouva jako celek, nesmí být postoupena bez předchozího písemného (nikoliv však e-mailem) souhlasu Bisnode na jakoukoliv třetí osobu.

4. Veškerá oznámení týkající se Smlouvy či VOP určená pro Uživatele mohou být zasílána na emailovou adresu Uživatele uvedenou ve Smlouvě, pokud tyto VOP a/nebo Smlouva nepožadují zachování písemné formy oznámení; v takovém případě bude doručováno na adresu Uživatele uvedenou ve Smlouvě. Změnu adres pro doručování je Uživatel povinen oznámit Bisnode, přičemž tato změna je účinná nejdříve 10. dnem po oznámení Bisnode. Pro účely doručování písemností se použijí příslušná ustanovení obecně závazných právních norem.

5. Bisnode je oprávněn jednostranně měnit a rušit VOP. Bisnode je povinen tyto změny oznámit Uživateli písemně nebo emailem nejméně 30 kalendářních dnů před nabytím jejich účinnosti. Uživatel je oprávněn změnu znění VOP odmítnout tak, že zároveň s odmítnutím do data nabytí účinnosti změněných VOP Smlouvu písemně vypoví. Toto právo vypovědět Smlouvu má Uživatel pouze tehdy, pokud Bisnode změní VOP a taková změna představuje podstatné zhoršení podmínek, za kterých budou poskytovány Produkty Uživateli. Výpověď Uživatele má účinky dnem nabytí účinnosti změny VOP.

6. Pro smluvní vztah mezi Uživatelem a Bisnode je vyloučena aplikace těchto ustanovení OZ: § 556 odst. 2, § 557, § 558 odst. 2, § 1740 odst. 3, § 1751 odst. 2, § 1752 odst. 2, § 1799, § 1800, § 1978 odst. 2 a § 1805 odst. 2. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek podle této Smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 OZ.

7. Smlouva a veškerá práva a povinnosti stran vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související se řídí českým právem. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Místem rozhodčího řízení je Praha.

8. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 25. 5.  2018.