Všeobecné obchodní podmínky - certifikace / prezentace D&B

Aktuální znění k 15. 1. 2018

I. Předmět Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“), a uzavření Smlouvy

1. Tyto VOP upravují podmínky poskytování produktů a služeb (dále jen „Produkty“) společnosti Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o., IČ: 45806314, se sídlem Siemensova 2717/4, Praha 5, PSČ: 155 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 12004 (dále jen „Bisnode“), k jejichž poskytování se Bisnode zavázal na základě smlouvy uzavřené mezi Bisnode a uživatelem, jímž se rozumí právnická nebo fyzická osoba – podnikatel (dále jen „Uživatel“) (dále jen „Smlouva“).

2. Smlouva je uzavřena tehdy, je-li uzavřena v písemné podobě nebo je-li Uživatelem vyplněn, podepsán a doručen Bisnode platný formulář objednávky, a Bisnode objednávku do 3 pracovních dnů od doručení neodmítne, anebo je-li obsah Smlouvy zachycen prostřednictvím zaznamenaného hlasového souhlasu v rámci telefonního hovoru. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a těchto VOP mají přednost ustanovení Smlouvy.

II. Oprávnění užívat Produkty

1. Na základě Smlouvy má Uživatel nevýhradní, nepřenositelné a na dobu trvání Smlouvy časově omezené právo užívat Produkty specifikované ve Smlouvě, s výjimkou ustanovení čl. IV..B., odst. 2.

III. Omezení odpovědnosti za Produkt a data získaná z Produktu

1. Bisnode dále nenese žádnou odpovědnost za vhodnost využití Produktů nebo informací v Produktech obsažených k Uživatelem zamýšleným účelům. Bisnode v žádném případě neodpovídá za jakékoliv následné ztráty, ušlý zisk či nepřímé škody, zejména z důvodu nepravdivých údajů uvedených Uživatelem Bisnode a/nebo opožděným uplatněním vad Produktu ze strany Uživatele.

2. Bisnode odpovídá za to, že Produkt ke dni dohodnutého zprovoznění přístupu nemá vady, pro něž by nemohl být užíván v souladu se Smlouvou. Pokud Produkt bude mít vadu znemožňující jeho užití ze strany Uživatele, Uživatel ji Bisnode písemně oznámí, jakmile ji zjistí, a Bisnode ji bezplatně odstraní do 14 dnů od doručení takového oznámení.

3. Celková případná odpovědnost Bisnode za škodu a/nebo vady a/nebo bezdůvodné obohacení ze Smlouvy anebo v souvislosti s ní týkající se veškerých nároků Uživatele, pokud by vznikla, je omezena na částku rovnající se ceně bez DPH uhrazené Bisnode Uživatelem za Produkt v průběhu posledních dvanácti měsíců užívání Produktu Uživatelem.

4. Za okolnosti vylučující odpovědnost Bisnode při poskytování Produktů jsou považovány zejména překážky spočívající v přerušení funkčnosti internetové sítě, aplikací potřebných k zabezpečení provozu produktů u Uživatele nebo v zásahu vyšší moci (tj. neodvratitelné a/nebo nepředvídatelné překážky plnění závazku Bisnode jakékoliv povahy, zejména živelné katastrofy, havárie či poruchy).

IV. Podmínky užívání Produktů

1. Bisnode zajišťuje pro Uživatele v pracovní dny od 9:00 do 16:30 hodin nezbytnou obsahovou a technickou podporu na telefonní lince: +420 274 000 800 nebo emailu: podpora@bisnode.cz, případně na jiné telefonní lince či emailu uvedeném na internetových stránkách Bisnode a označené výhradně jako „Technická podpora".

2. Uživatel bere na vědomí, že nečerpáním služeb a nevyužitím Produktů mu nevzniká právo na jakoukoliv kompenzaci, náhradu, slevu či snížení ceny za Produkty či vrácení jakéhokoli plnění přijatého ze strany Bisnode od Uživatele.

3. Vzhledem k povaze Produktů, které se neustále vyvíjí, si Bisnode vyhrazuje právo:

a) požadovat po Uživateli uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů za obvyklých podmínek, a to ve lhůtě určené Bisnode ne kratší než 14 dnů od doručení návrhu takové smlouvy; v případě neuzavření takové smlouvy je Bisnode oprávněna od Smlouvy odstoupit a Uživatel nemá nárok na finanční kompenzaci nebo na vrácení či snížení ceny Produktů;

b) změny obsahu Produktů a změny nebo omezení jejich funkcionality v případě, že by to bylo nezbytné v důsledku potřeby zajištění souladu obsahu s příslušnými aplikovatelnými právními předpisy nebo z jiných podstatných provozně-technických důvodů na straně Bisnode; Bisnode v takovém případě upraví obsah Produktů nebo změní resp. omezí jejich funkcionalitu v nezbytném rozsahu zajišťujícím soulad s legislativou tak, aby Produkty i nadále v nejvyšší možné míře naplňovaly účel Smlouvy; v takovém případě nemá Uživatel nárok na finanční kompenzaci nebo na vrácení či snížení ceny Produktů;

c) nahrazení poskytovaných Produktů jinými produkty s obdobnou funkcionalitou v případě, že by to bylo nezbytné v důsledku potřeby zajištění souladu obsahu s příslušnými aplikovatelnými právními předpisy nebo z jiných podstatných provozně-technických důvodů na straně Bisnode; v takovém případě je Uživatel oprávněn od Smlouvy do 30 dnů od nahrazení Produktu odstoupit a požadovat vrácení poměrné předplacené a nevyčerpané části ceny Produktu; Uživatel však v takovém případě nemá nárok na náhradu jakékoliv škody.

IV. A. Podmínky užívání prezentačních Produktů

1. Předmětem poskytnutí prezentačních Produktů je závazek Bisnode zařadit informační zápis o Uživateli (dále jen „Zápis") do on-line informačních Produktů – vyhledávačů, provozovaných Bisnode (dále jen „Portál"). Zápis Uživatele je uveřejněn v rozsahu sjednaném ve smlouvě.

2. Pokud se smluvní strany ve Smlouvě dohodly, zavazuje se Uživatel v termínu uvedeném ve Smlouvě předat Bisnode kompletní podklady pro Zápis včetně grafické předlohy. Za obsah Zápisu zodpovídá Uživatel, Bisnode má právo na základě vlastních etických pravidel Zápisu a technické specifikace Portálů posoudit znění Zápisu, formu, velikost a grafické ztvárnění Zápisu a provést případné změny dodané grafické předlohy Zápisu včetně opravy zjevných chyb a vad. Nedodá‐li Uživatel kompletní podklady dle předchozí věty ve lhůtě stanovené ve Smlouvě, je Bisnode oprávněn připravit Zápis s údaji, které mají být zveřejněny na základě Uživatelem předaných nebo všeobecně známých podkladů. Zákazník je povinen uvést v návrhu zápisu pravdivé a nezavádějící údaje. Uživatel tímto prohlašuje, že má potřebná oprávnění k prodeji výrobků a/nebo poskytování služeb zveřejněných v Zápisu, a to včetně autorských práv v potřebném rozsahu ke všem podkladům poskytnutých Bisnode pro Zápis. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za škodu způsobenou Bisnode v důsledku porušení tohoto ustanovení.

3. Zákazníkovi bude po zpracování jeho smlouvy zaslána informace o zveřejnění informačního Zápisu s údaji, které mají být zveřejněny (zpravidla prostřednictvím aktivního URL záznamu). Zápis má vady výhradně tehdy, pokud byl podstatně změněn obsah (text) nebo grafická předloha (logo) Zápisu bez souhlasu Uživatele se zohledněním provedení změn ze strany Bisnode dle odst. 2 tohoto článku, nebo byl text Zápisu uveřejněn tak, že byl znehodnocen Zápis Uživatele. Za vadu Zápisu není považováno provedení úprav v odborných názvech skupin výrobků a služeb v Portálu a Zápisu Uživatele o informace získané z veřejně dostupných zdrojů.

IV. B. Podmínky užívání certifikačních Produktů

1. Předmětem poskytnutí certifikačních Produktů je závazek Bisnode poskytnout Uživateli příslušný certifikační Produkt sjednaný ve Smlouvě. K poskytnutí certifikačních produktů vyžaduje Bisnode ze strany Uživatele splnění ekonomických kritérií a jiných povinností, které jsou vždy k danému Produktu v aktuálním znění k dispozici na www.bisnode.cz. Tyto podmínky je Bisnode oprávněn jednostranně změnit. Uživatel se zavazuje bezvýhradně dodržovat podmínky užívání daného certifikačního Produktu uvedené v manuálu, který obdrží Uživatel vždy k zakoupenému certifikačnímu Produktu.

2. Pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak, je Uživatel oprávněn užívat poskytnutý of-line certifikační produkt na dobu neurčitou.

3. Uživatel bere na vědomí, že přestane-li splňovat podmínky zakoupeného on-line certifikačního Produktu v podobě „aktivního webového loga" (dále jen „Weblogo") v aktuální podobě uvedené na www.bisnode.cz, přestane se Weblogo Uživateli zobrazovat v souladu s těmito podmínkami.

4. Pokud Uživatel obdržel po přepravě certifikační Produkt poškozený, je oprávněn jej ve lhůtě 14-ti dnů od obdržení reklamovat, výhradně však doručením poškozeného Produktu do sídla Bisnode. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

V. Cena a platební podmínky

1. Ceny za Produkty jsou sjednány v příslušné Smlouvě. Není-li ve Smlouvě splatnost ceny sjednána, je cena splatná do 14 dnů od doručení faktury Bisnode, a to bankovním převodem na číslo účtu uvedené na faktuře. Uživatel není bez předchozího písemného souhlasu Bisnode oprávněn započíst jakékoli své pohledávky proti pohledávkám Bisnode za Uživatelem.

VI. Trvání a ukončení Smlouvy

1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou stanovenou ve Smlouvě. Smlouva se prodlužuje o období stejné délky trvání jako je sjednaná doba trvání Smlouvy, a to i opakovaně, pokud žádná ze stran nedoručí nejpozději 60 kalendářních dní před uplynutím sjednané délky trvání Smlouvy druhé straně písemné oznámení o tom, že o takové prodloužení Smlouvy nemá zájem.

2. Uživatel je oprávněn od smlouvy nebo její části odstoupit bez uvedení důvodu, pokud Uživatel doručí písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy Bisnode, a to:

a) nejpozději do 7 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. Odstoupení je v tomto případě bez jakéhokoli nároku ze strany Bisnode;

b) nejpozději do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy, pokud zároveň v této lhůtě uhradí odstupné - storno poplatek ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých).

3. Bisnode je dále oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby s účinky k datu doručení výpovědi v případě:

a) prodlení Uživatele s jakoukoliv platbou či její částí i po zaslání upomínky ze strany Bisnode;

b) pokud Uživatel vstoupil do likvidace, byla u něj zavedena nucená správa, bylo zahájeno insolvenční řízení, výkon rozhodnutí či exekuce;

c) pokud (i) Uživatel podstatným způsobem poruší Smlouvu a/nebo VOP či (ii) pokud Uživatel Smlouvu a/nebo VOP porušuje opakovaně i přes písemné upozornění Bisnode s poskytnutím dodatečné přiměřené lhůty k nápravě, byť je to porušování nepodstatným způsobem, anebo (iii) v případě, že Uživatel poruší své povinnosti vůči Bisnode stanovené právními předpisy či se dopustí jednání naplňujícího znaky nekalé soutěže nebo jiného zavrženíhodného jednání; za porušení Smlouvy a/nebo VOP podstatným způsobem se považuje zejména, nikoliv však výlučně, porušení čl. II odst. 1 VOP Uživatelem;

d) nelze-li další poskytování Produktů ze strany Bisnode z technických, provozních nebo ekonomických důvodů spravedlivě požadovat, příp. další poskytování Produktů ze strany Bisnode by v důsledku uvedených důvodů bylo ekonomicky nerentabilní.

4. Uživatel je oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v případě opakovaného prokazatelného a zaviněného porušení podmínek poskytování Produktů ze strany Bisnode, kdy Bisnode vady plnění neodstraní ani po písemném upozornění Uživatele v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 14 dnů.

5. Pokud Uživatel nezaplatí ve lhůtě splatnosti cenu za Produkty, může Bisnode Uživateli omezit poskytování Produktů, přičemž v takovém případě Uživatel nemá nárok na žádnou slevu z ceny a Bisnode neodpovídá za škody ani jiné újmy Uživateli tím vzniklé.

6. V případě, že Uživatel přes opakované písemné upozornění neuhradí závazek vůči Bisnode v souvislosti se Smlouvou, může jej Bisnode dále zveřejnit ve svých Produktech či produktech koncernových společností Bisnode s informací, že jde o osobu neplatící své závazky, a to s uvedením podrobností ohledně závazku.

VII. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Uživatel prohlašuje, že Smlouvu uzavírá jako podnikatel v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

2. Bisnode je oprávněn uvést informaci o tom, že Uživatel je jeho zákazníkem, jaký Produkt užívá a způsob takového užívání ve svých referenčních a informačních brožurách sloužících k propagaci Produktů a/nebo služeb Bisnode. Uživatel souhlasí s tím, že jím poskytnutá data, a to včetně osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, mohou být za podmínek stanovených výše uvedeným zákonem použita pro účely nabízení obchodu a služeb, a dále zpracována a využita v rámci Skupiny a mohou být prezentována a využita v Produktech, a to i po dobu 5 let po skončení smluvního vztahu. Uživatel nebude Bisnode poskytovat data, k jejichž zpracování by Bisnode potřeboval souhlas subjektu údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

3. Žádná práva vzniklá Uživateli ze Smlouvy, jakož ani Smlouva jako celek, nesmí být postoupena bez předchozího písemného (nikoliv však e-mailem) souhlasu Bisnode na jakoukoliv třetí osobu.

4. Veškerá oznámení týkající se Smlouvy či VOP určená pro Uživatele mohou být zasílána na emailovou adresu Uživatele uvedenou ve Smlouvě, pokud tyto VOP a/nebo Smlouva nepožadují zachování písemné formy oznámení; v takovém případě bude doručováno na adresu Uživatele uvedenou ve Smlouvě. Změnu adres pro doručování je Uživatel povinen oznámit Bisnode, přičemž tato změna je účinná nejdříve 10. dnem po oznámení Bisnode. Pro účely doručování písemností se použijí příslušná ustanovení obecně závazných právních norem.

5. Bisnode je oprávněn jednostranně měnit a rušit VOP. Bisnode je povinen tyto změny oznámit Uživateli písemně nebo emailem nejméně 30 kalendářních dnů před nabytím jejich účinnosti. Uživatel je oprávněn změnu znění VOP odmítnout tak, že zároveň s odmítnutím do data nabytí účinnosti změněných VOP Smlouvu písemně vypoví. Toto právo vypovědět Smlouvu má Uživatel pouze tehdy, pokud Bisnode změní VOP a taková změna představuje podstatné zhoršení podmínek, za kterých budou poskytovány Produkty Uživateli. Výpověď Uživatele má účinky dnem nabytí účinnosti změny VOP.

6. Pro smluvní vztah mezi Uživatelem a Bisnode je vyloučena aplikace těchto ustanovení OZ: § 556 odst. 2, § 557, § 558 odst. 2, § 1740 odst. 3, § 1751 odst. 2, § 1752 odst. 2, § 1799, § 1800, § 1978 odst. 2 a § 1805 odst. 2. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek podle této Smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 OZ.

7. Smlouva a veškerá práva a povinnosti stran vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související se řídí českým právem. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Místem rozhodčího řízení je Praha.

8.Tyto VOP jsou platné ve znění k 15. 1. 2018.