Často kladené dotazy

Přehled nejčastěji kladených otázek v souvislosti s ochranou osobních údajů

Ano, vaše údaje můžeme vyplnit s použitím vyvozených nebo předpokládaných údajů. Pokud například žijete v domácnosti, kterou obývá jediná rodina, a pokud máme na stejné adrese údaje od někoho jiného, vyvozujeme z toho, že tato osoba je členem vaší domácnosti. To znamená, že odhadujeme určité rodinné spojení mezi vámi nebo že známe váš rodinný stav. Tento druh informací je zajímavý zejména z marketingového hlediska a pomáhá inzerentům rozesílat stejný mailing různým členům stejné rodiny.

Ano, můžeme vytvářet různé marketingové profily nebo zákaznické segmenty.

Konkrétně to znamená, že vás můžeme zařadit do „marketingových segmentů" například „rodiny s dětmi", „důchodci", „lidé žijící ve městě X" a to na základě statistických proměnných.

Tato kategorizace bude mít za následek předkládání údajů o vaší společnosti takovým společnostem, které prodávají produkty nebo služby, o níž se domníváme, že by vás mohly zajímat. A naopak, znemožňuje to společnostem, které prodávají produkty nebo služby, které vás pravděpodobně nezajímají, aby vás kontaktovali s reklamou nebo obtěžujícím obchodním sdělením.

Kritéria mohou být čistě geografická, proto nás společnost vždy požádá o výběr osob nebo firem, které sídlí v okruhu deseti kilometrů od jejich obchodu nebo kteří žijí s nimi ve městě X. V širším slova smyslu platí, že pokud předpokládáme, že jste členem rodiny s dětmi, budete dostávat více reklamy na rodinné vozy, zábavní parky, výměnné nabídky služeb pro rodiny, atd. Pokud jste důchodce, budete spíše dostávat reklamy na investiční produkty nebo dovolené. A konečně, pokud má váš dům solární panely, můžete být vnímavější vůči argumentům souvisejícím s ochranou životního prostředí.

Tyto segmenty nejsou předem dané. Můžeme je budovat podle požadavků našich zákazníků, ale nutně nevedeme veškeré údaje nezbytné pro jejich vytváření.

Ne. Jednoduše vyhodnocujeme to, čemu v našem žargonu říkáme váš „marketingový potenciál“. Například, pokud by z vašeho profilu vyplýval váš nadprůměrný zájem o konkrétní produkt nebo službu. Tento profil může být i bodovým hodnocením (například u „rodinného“ vozu bude mít rodina s dítětem vyšší bodové hodnocení, než svobodný člověk). V důsledku toho pravděpodobně dostanete jinou reklamu, než váš soused. To neznamená, že i váš soused nebude schopen získat stejný produkt nebo službu za stejných podmínek. Ale jen to, že obsah reklamy, kterou najdete ve své poštovní schránce nebo v e-mailové zprávě se bude lišit.

Může se stát, že bodové hodnocení související s vaším profilem je spojeno s dalším hodnocením vytvořeným našimi klienty. V takovém případě bude konečná interpretace veškerých bodových hodnocení nebo profilů odpovědností našich klientů. Pokud naši zákazníci využívají tyto kombinované profily způsobem, který pro by vás mohl mít právní následky nebo se vás významně dotýkal, zavazují se sami vás informovat a dodržovat platné právní předpisy jako samostatní správci údajů.

Vyvíjíme veškeré úsilí k zajištění nejvyšší míry důvěrnosti a zabezpečení vašich údajů. V tomto smyslu přijímáme veškerá nezbytná technická a organizační opatření.

V tomto směru jsou chráněny naše sítě, naše infrastruktura i naše informační systémy. Přístup k vašim osobním údajům je udělován pouze těm osobám, pro které je to nezbytné ke splnění jejich úkolů. Údaje jsou vedeny v přísné profesionální důvěrnosti a naše postupy musejí splňovat veškeré technické předpisy přijaté k zajištění důvěrnosti osobních údajů. Chceme předcházet neoprávněnému přístupu, zpracovávání, úpravám nebo zničení vašich údajů.

V případě narušení ochrany údajů, která by mohla představovat riziko pro vaše soukromí, budete osobně informováni, stejně jako dozorový úřad (ÚOOÚ), v souladu s našim právními povinnostmi. V takovém případě vynaložíme veškeré úsilí k co nejrychlejšímu zastavení nežádoucího stavu a omezíme případné následky související s únikem chráněných údajů.

PRÁVO NA PŘÍSTUP

Chcete vědět, zda jste vedeni v naší evidenci a jaké údaje o vás máme? Chcete vědět, jak jsme údaje o vás získali? Abyste dostali odpověď na všechny tyto otázky, jakož i na otázky uvedené níže, můžete uplatnit své „právo na přístup".

V souladu s GDPR máte právo se nás zeptat na následující informace o vás:

  1. Zda, vás vedeme v evidenci
  2. Co děláme s vašimi údaji
  3. Kategorie údajů, s nimiž ve vztahu k vám nakládáme
  4. Kdo jsou příjemci nebo kategorie příjemců, jimž můžeme vaše osobní údaje poskytovat
  5. Jaká je životnost vašich údajů
  6. Potvrzení existence vašich práv (viz. níže)
  7. Zdroj vašich údajů (pokud jste nám vaše údaje nesdělili sami)
  8. Potvrzení o existenci automatického profilování ve vztahu k vám, jeho logiky, smyslu a následků
  9. Pokud byly informace převedeny mimo Evropský hospodářský prostor, jaká jsou bezpečnostní opatření přijatá na základě GDPR

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Máte rovněž právo na přenositelnost osobních údajů, které se vás týkají a které jste sdělili přímo nám.

PRÁVO NA VYJÁDŘENÍ NÁMITEK

V případě sporu ohledně zpracovávání vašich údajů, můžete požadovat omezení zpracování vašich údajů. V tomto případě nebudeme tyto údaje až do vyřešení sporu využívat.

PRÁVO NA TO BÝT ZAPOMENUT

V případech stanovených zákonem můžete mít i právo se domáhat toho, aby vaše údaje byly z našich databází zcela odstraněny (protiprávní nakládání, nakládání neslučitelné se sledovaným účelem, pokud jste s tímto nakládáním poskytli souhlas a tento souhlas odvolali ...). Toto právo vám náleží, když uplatňujete právo na vyjádření námitek k využívání údajů pro přímé marketingové účely.

Zjistěte více o vašich právech.